Hicr Suresi

 In Cüz 15, Cüzler

Hicr SuresiMekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin
yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.

Hicr Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anim mübın
 2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın
 3. Zerhüm ye’külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya’lemun
 4. Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma’lum
 5. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste’hırun
 6. Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun
 7. Lev ma te’tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn
 8. Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin
 9. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
 10. Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin
 11. Ve ma ye’tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
 12. Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin
 13. La yü’minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin
 14. Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya’rucun
 15. Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun
 16. Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın
 17. Ve hafıznaha min külli şeytanir racım
 18. İlla menisterekas sem’a fe etbeahu şihabüm mübın
 19. Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey’im mevzun
 20. Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn
 21. Ve im min şey’in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma’lum
 22. Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın
 23. Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun
 24. Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste’hırın
 25. Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım
 26. Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun
 27. Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
 28. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun
 29. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
 30. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
 31. İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın
 32. Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın
 33. Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
 34. Kale fahruc minha fe inneke racım
 35. Ve inne aleykel la’nete ila yevmid dın
 36. Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb’asun
 37. Kale fe inneke minel münzarın
 38. İla yevmil vaktil ma’lum
 39. Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn
 40. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
 41. Kale haza sıratun aleyye müstekıym
 42. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın
 43. Ve inne cehenneme le mev’ıdühüm ecmeıyn
 44. Leha seb’atü ebvab likülli babim minhüm cüz’üm maksum
 45. İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun
 46. Üdhuluha bi selamin aminın
 47. Ve neza’na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın
 48. La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın
 49. Nebbi’ ıbadı ennı enel ğafurur rahıym
 50. Ve enne azabı hüvel azabül elım
 51. Ve nebbi’hüm an dayfi ibrahım
 52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun
 53. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
 54. Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
 55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn
 56. Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun
 57. Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun
 58. Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın
 59. İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn
 60. İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın
 61. Felemma cae ale lutnil murselun
 62. Kale inneküm kavmümü münkerun
 63. Kalu bel ci’nake bima kanu fıhi yemterun
 64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun
 65. Fe esri bi ehlike bi kıt’ım minel leyli vettebı’ edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü’merun
 66. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn
 67. Ve cae ehlül medıneti yestebşirun
 68. Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun
 69. Vettekullahe ve la tuhzun
 70. Kalu e ve lem nenheke anil alemın
 71. Kale haülai benatı in küntüm faılın
 72. Le amruke innehüm le fı sekratihim ya’mehun
 73. Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn
 74. Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl
 75. İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın
 76. Ve inneha le bisebılim mükıyn
 77. İnne fı zalike le ayatel lil mü’minın
 78. Ve in kane ashabül eyketi le zalimın
 79. Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın
 80. Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın
 81. Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu’ridıyn
 82. Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın
 83. Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn
 84. Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
 85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
 86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım
 87. Ve le kad ateynake seb’am minel mesanı vel kur’anel azıym
 88. La temüddenne ayneyke ila ma metta’na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü’minın
 89. Ve kul innı enen nezırul mübın
 90. Kema enzelna alel muktesimın
 91. Ellezıne cealül kur’ane ıdıyn
 92. Fe ve rabbike le nes’elennehüm ecmeıyn
 93. Amma kanu ya’melun
 94. Fasdoa’bima tü’meru ve a’rıd anil müşrikın
 95. İnna kefeynakel müstehziın
 96. Ellezıne yec’alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya’lemun
 97. Ve le kad na’lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
 98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
 99. Ve’büd rabbeke hatta ye’tiyekel yekıyn

Hicr Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur’an’ın ayetleridir.
 2. Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.
 3. Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerim oyalasın; sonra bilecekler!
 4. Biz, hiçbir memleketi herhalde bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.
 5. Hiçbir ümmet, ecelin! ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.
 6. Bir de Onlar: “Ey kendisine kitap indirilmiş olan, sen mutlaka delisin!
 7. Eğer doğru söyleyenlerden isen, getirsene o melekleri bize!” dediler.
 8. Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.
 9. Şüphe yok ki, o Kur’an’ı Biz indirdik. Biz; her halde onu muhafaza da edeceğiz!
 10. Yüceliğime andolsun ki, senden önce, geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik.
 11. Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
 12. Biz böylece suçluların kalplerine sokarız onu.
 13. Geçmiş milletlerin basına gelenler önlerinde geçmişken yine de ona iman etmezler.
 14. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: “Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz.” diyeceklerdi.
 15. “Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır” derler.
 16. Şanım hakkı için biz, gökte burçlar yaptık ve onu seyredenler için süsledik.
 17. Bir de onu lanetlenmiş her şeytandan koruduk.
 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir alev takip etmektedir.
 19. Yeri de döşeyip yaydık, ona ağır baskılar bıraktık ve onda ölçütü herşeyden bitirdik.
 20. Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yollan sağladık.
 21. Hazineleri, Bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat Biz onu, ancak belirli bir ölçü ile indiririz.
 22. Bir de aşılayıcı rüzgarlar gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Onu depolarda tutan da siz değilsiniz.
 23. Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.
 24. Andolsun ki içinizden öne geçmek isteyenleri de geri kalmak isteyenleri de bilmekleyiz.
 25. Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.
 26. Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.
 27. Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.
 28. Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: “Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.
 29. Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!”
 30. Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde ettiler.
 31. Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.
 32. Allah : “Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?” dedi.
 33. İblis: “Benim, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem olacak şey değildir!” dedi.
 34. Allah : “O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!
 35. Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir.” dedi.
 36. İblis: “Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!” dedi.
 37. Allah: “Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!” dedi
 38. “Allah katında bilinen vaktin gününe kadar…”
 39. İblis: “Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki. kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!
 40. Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların haric!” dedi.
 41. Allah: “Bu, “Garanti ederim.” dosdoğru bir cadde.” dedi.
 42. Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.
 43. Kesinlikle bunların topuna va’dedilen yer, cehennemdir.
 44. Onun yedi kapışı vardır. Her kapıya, onlardan bir grup ayrılmıştır.
 45. Ebette takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlar içinde olacaklardır.
 46. Rahatlık ve güvenlik içinde girin onlara!”
 47. Sinelerindeki kinleri soymuşuzdur, köşkler üzerinde kardeşler olarak karşı karşıya oturacaklardır.
 48. Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz; onlar, oradan çıkarılacak da değillerdir.
 49. Kullanma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;
 50. bununla birlikte azabım da acı bir azaptır.
 51. Bir de onlara, İbrahim’in mİsafirlerinden sözet!
 52. Onlar, onun yanma girdiklerinde “Selam!” dediler. İbrahim: “Biz gerçekten sizden korkuyoruz!” dedi.
 53. Onlar: ” Korkma, sana ilim sahibi bir oğul müjdeliyoruz.” dediler.
 54. İbrahim: “Beni mi müjdelediniz, bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz?” dedi.
 55. Onlar: “Biz seni gerçek şeyle müjdeledik; onun için ümidini kesenlerden olma!” dedi.
 56. İbrahim: “Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?” dedi.
 57. İbrahim: “Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?” dedi.
 58. Onlar: “Haberin olsun, biz suçlu bir topluluğa gönderildik.
 59. Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız.
 60. Yalnız karışı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır.
 61. Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman,
 62. Lut: “Siz, gerçekten ürkülecek bir topluluksunuz.” dedi.
 63. Onlar:”Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarım getirdik.
 64. Sana gerçekle geldik, emin ol biz doğru söyleyenleriz
 65. Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkaları ndan git, içinizden hiçbir kimse arkasına bakmasın ve emrolunduğunuz yere geçin gidin!”
 66. Ona kesin olarak şu emri vahyettik: “Sabaha çıkarken şunların arkaları katiyyen kesilecek.”
 67. Şehir halkı da haber alıp keyifte gelmişlerdi.
 68. Lut onlara:”Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.
 69. Allah’tan korkun, beni utandırmayım” dedi.
 70. Onlar: “Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?” dediler.
 71. Lut: “İşte şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız!” dedi,
 72. Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.
 73. Derken, güneş doğmaya başlarken onları, o sayha, korkunç ses tutuverdi.
 74. Derhal şehirlerinin üstünü altına getirdik ve balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık üzerlerine.
 75. Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.
 76. Ve o harabe yol üstünde duruyor.
 77. Kesinlikle bunda imanı olanlar için bir ibret vardır.
 78. Gerçekten Eyke halkı da zalim kimselerdi.
 79. Onlardan da intikam aldık, kişi de apaçık önde bulunuyorlar.
 80. Gerçekten Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar
 81. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çeviriyorlardı.
 82. Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.
 83. Bunları da sabahleyin korkunç ses tutuverdi.
 84. Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç taydaşı olmadı.
 85. Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık ve şüphesiz o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara iyi davran.
 86. Çünkü senin Rabbin, herşeyi yaratan, herşeyi bilendir.
 87. Andolsun ki, sana namazlarda tekrarlanan yedi ayeti = Fatiha’yı ve Yüce Kur’an’ı verdik.
 88. Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara karşı üzülme ve müminlere kanadım indir.
 89. Ve de ki:”Benim o apaçık uyarıcı ben!”
 90. Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.
 91. O Kur’an’ı kısım kısım ayıranlara.
 92. Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.
 93. Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.
 94. Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah ‘a ortak koşanlara aldırma!
 95. Herhalde Biz, o alay edenlerin hakkından gelmek için sana yeteriz.
 96. Allah ile birlikte başka bir ilah edinen o herifler bilirler geleceği.
 97. Andolsun ki, onların sözlerine gerçekten içinin sıkıldığını biliyoruz.
 98. O halde Rabbine hamd ile teşbih et ve secde edenlerden ol!
 99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search