Duhân Suresi

 In Cüz 25, Cüzler

Duhân Suresi Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Duhân Suresi, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.

Duhân Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Ha mım
 2. Vel kitabil mübiyn
 3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
 5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
 6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
 7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
 8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
 9. Bel hüm fı şekkiy yel’abun
 10. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
 11. Yağşen nas haza azabün eliym
 12. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
 13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
 15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
 16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
 18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 19. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 21. Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
 22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
 23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
 25. Kem teraku min cennativ ve uyun
 26. Ve züruıv ve mekamin keriym
 27. Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
 28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
 29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
 31. Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
 32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
 34. İnne haülai le yekülün
 35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
 36. Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
 37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
 38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
 39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
 40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
 41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
 42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
 43. İnne şeceratez zekkum
 44. Taamül esiym
 45. Kel mühl yağlı fil bütun
 46. Ke ğalyil hamiym
 47. Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
 48. Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
 49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
 50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
 51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
 52. Fi cennativ ve uyun
 53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
 54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
 55. Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
 56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
 57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
 58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
 59. Fertekıb innehüm mirtek

Duhân Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Ha,Mim,
 2. Apaçık Kitab hakkı için,
 3. Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.
 4. Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.
 5. Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,
 6. Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, Öyle bilendir.
 7. O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.
 8. O’ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.
 9. Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.
 10. O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle
 11. ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.
 12. “Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz.” diyecekler.
 13. Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,
 14. sonra ondan döndüler. “Bu öğretilmiş bir delidir.” dediler.
 15. Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.
 16. Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.
 17. Andolsun ki, onlardan önce Firavun’un kavmini fitneye düşürdük; onlara da şöyle söyleyen değerli bir peygamber gelmişti:
 18. “Allah’ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.”
 19. ve Allah’a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.
 20. ve haberiniz olsun ki ben, sizin beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır.
 21. Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!
 22. Sonra: “Bak bunlar suçlu bir kavimdir!” diyerek Rabbine dua etti.
 23. (Rabbi): “Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.
 24. Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar.” buyurdu.
 25. (onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;
 26. ne çiftlikler, ne güzel makam
 27. ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah…
 28. Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!
 29. Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; nede kendilerine bir mühlet verildi.
 30. Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık
 31. Firavun’dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.
 32. Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.
 33. Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.
 34. Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:
 35. “ilk ölümümüzden başka birşey yoktur.” Biz yeniden diriltilecek değiliz.
 36. Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz.
 37. Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.
 38. Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.
 39. ikisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.
 40. Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir
 41. O gün yarın yara, dostun dosta hiç bir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.
 42. Ancak Allah’ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, öyle merhametlidir.
 43. şüphesiz zakkum ağacı,
 44. Çok vebal yüklenenin yemeğidir.
 45. Pota gibi karınlarında kaynar,
 46. Kaynar suyun kaynaması gibi.
 47. Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.
 48. Sonra da başına kaynar su azabından dökün.
 49. “Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin.” deyin.
 50. İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.
 51. Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;
 52. cennetlerde, pınar başlarında,
 53. ince ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).
 54. Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
 55. Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.
 56. ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.
 57. (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.
 58. Biz onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.
 59. O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search