Vâkı’a Suresi

 In Cüz 27, Cüzler

Vâkı’a Suresi Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

Vâkı’a Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. İza veka’atilvaki’atu.
 2. Leyse livak’atiha kazibetun.
 3. Hafıdatun rafi’tun.
 4. İza ruccetil’ardu reccen.
 5. Ve bussetilcibalu bessen.
 6. Ve fekanet hebaen munbessen.
 7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 10. Vessabikunessabikune
 11. Ulaikelmukarrabune.
 12. Fiy cennatin na’ıymi.
 13. Sulletun minel’evveliyne.
 14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
 15. ‘ala sururin medunetun.
 16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
 17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 22. Ve hurun ‘ıynun.
 23. Keemsalillu’luilmeknuni.
 24. Cezaen bima kanu ya’melune.
 25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 26. İlla kıylen selamen selamen.
 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 28. Fiy sidrin mahdudin.
 29. Ve talhın mendudin.
 30. Ve zıllin memdudin.
 31. Ve main meskubin.
 32. Ve fakihetin kesiyretin.
 33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
 34. Ve furuşin merfu’atin.
 35. İnna enşe’nahunne inşaen.
 36. Fece’alnahunne ebkaren.
 37. ‘Uruben etraben.
 38. Liashabilyemiyni.
 39. Sulletun minel’evveliyne.
 40. Ve sulletun minelahiriyne.
 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 42. Fiy semumin ve hamiymin.
 43. Ve zıllin min yahmumin.
 44. La baridin ve la keriymin.
 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 48. Eve abaunel’evvelune.
 49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
 53. Femaliune minhelbutune.
 54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 55. Feşaribune şurbelhiymi.
 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 58. Efereeytum ma tumnune.
 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 63. Efereeytum ma tahrusune.
 64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 66. İnna lemuğremune.
 67. Bel nahnu mahrumune.
 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 71. Efereeytumunnarelletiy turune.
 72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
 77. İnnehu lekur’anun keriymun.
 78. Fiy kitamin meknunin.
 79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
 80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 83. Felevla iza beleğatilhulkume.
 84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 93. Fenuzulun min hamiymin.
 94. Ve tasliyetu cahıymin.
 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Vâkı’a Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. o vakıa (kıyamet) bir koptu mu,
 2. onun oluşuna yalan diyen dil olmaz.
 3. İndirir, bindirir.
 4. Yer şiddetle sarsıldığı.
 5. dağlar serpildikçe serpildiği,
 6. hepsi dağılıp toz duman haline geldiği,
 7. siz de üç sınıf olduğunuz zaman,
 8. ki, sağda sağın adamları, ne mutludur onlar!
 9. Solda solun adamları, ne mutsuzdur onlar!
 10. önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar!
 11. Naim cennetlerinde (Allah’a) yakın olanlardır.
 12. Nimet cennetlerindedirler.
 13. Çoğu öncekilerden,
 14. biraz da sonrakilerden,
 15. cevherlerle işlenmiş tahtlar üstünde,
 16. karşı karşıya kurulmuşlar.
 17. Etraflarında taze kalan küpeli genç hizmetçiler dolaşırlar.
 18. Main’den doldurulmuş küpler, ibrikler ve kadehlere,
 19. bu içkiden ne başları ağrıtılır ne de içtiklerini tüketirler.
 20. Meyve beğendiklerinden,
 21. kuş eti istediklerinden,
 22. iri gözlü huriler,
 23. saklı inciler gibi,
 24. işledikleri amellere mükafat için.
 25. Orada ne boş bir laf işitirler, ne de günaha sokan bir söz.
 26. Tek işittikleri söz: “Selam, selam!”
 27. Sağın adamları ise, ne sağın adamları!
 28. Dalbastı kirazlar,
 29. salkım muzlar içinde,
 30. uzamış bir gölge,
 31. Fışkıran sular
 32. bir çok meyve,
 33. (ki) bunlar ne eksilir, ne de yasaklanırlar,
 34. yüksek döşekler (üstündedirler).
 35. Biz onları yeniden inşa etmişizdir,
 36. onları bakire kılmışızdır,
 37. kocalarını çok seven aynı yaşta,
 38. sağın adamları için.
 39. Bir çoğu önceki (ümmet)lerden,
 40. bir çoğu da sonrakilerdendir.
 41. Solun adamları ise, ne solun adamları!
 42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,
 43. kapkara boğucu dumandan bir gölge,
 44. ne serin, ne de rahatlatıcı!
 45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde keyiflerine düşkün şımarık müsriflerdi.
 46. Büyük günahda ısrar ediyorlardı;
 47. ve diyorlardı ki: “Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, gerçekten biz mi bir daha diriltileceğiz?
 48. önceki atalarımız da mı?
 49. De ki: “Muhakkak. öncekilerin ve sonrakilerin tümü,
 50. belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır!
 51. Sonra siz, ey sapık inkarcılar,
 52. mutlaka bir ağaçtan, zakkumdan yersiniz,
 53. karınlarınızı onunla doldurursunuz,
 54. üstüne de kaynar su içersiniz,
 55. susuzluk illetine tutulmuş kanmak bilmeyen develerin içişi gibi içersiniz.
 56. İşte ceza gününde onların konuklukları (ağırlanışları) böyledir!
 57. Sizi Biz yarattık, hala tasdik etmeyecek misiniz?
 58. Şimdi gördünüz mü o döktüğünüz maniyi?
 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan Biz miyiz?
 60. Aranızda ölümü Biz takdir ettik ve Bizim önümüze geçilmez.
 61. Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışta var etmek üzereyiz.
 62. Muhakkak ilk yaratılışı biliyorsunuz. O halde düşünsenize!
 63. Şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu?
 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz?
 65. Dilesek onları elbette bir çöpe çevirirdik de ağzınızda şöyle geveler dururdunuz:
 66. “Muhakkak biz çok ziyandayız.
 67. doğrusu büsbütün mahrum olduk!”
 68. şimdi gördünüz mü o içtiğiniz suyu?
 69. Buluttan onu siz mi indiriyordunuz. yoksa Biz miyiz indiren?
 70. Dileseydik onu acı bir çorak yapardık. O halde şükretseniz ya!
 71. Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?
 72. Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa Biz miyiz inşa eden?
 73. Biz onu hem bir ihtar, hem de alandaki muhtaçlara (çöl yolcularına) faydalı kıldık
 74. O halde Rabbini o büyük adıyla tesbih et!
 75. Artık yok, yıldızların yerlerine yemin ederim;
 76. bilseniz o, gerçekten çok büyük bir yemindir.
 77. Ki bu, hakikaten çok değerli bir Kur’an’dır.
 78. Korunan bir Kitapta;
 79. ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez;
 80. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir!
 81. Şimdi bu kelama siz yağ mı süreceksiniz?
 82. Ve rızkınızı tekzibiniz ( nasibinizi yalanlamanızdan ibaret) mi kılacaksınız?
 83. O halde can boğaza geldiği vakit,
 84. ki o zaman bakar durursunuz,
 85. Biz ise ona sizden daha yakınızdır, fakat siz göremezsiniz!
 86. Haydi, eğer dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecek iseniz, çevirsenize o canı geri, iddianızda doğru iseniz!
 87. Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.
 88. Ama o (can çekişen kişi) Allah’a yakın olanlardan ise,
 89. (ona) ravh (rahmet, ferahlık, daimi bir hayat), güzel bir rızık ve Naim cennet vardır.
 90. Eğer sağın adamlarından ise,
 91. artık selam sana, sağın adamlarından.
 92. Ama o yalanlayan sapıklardan ise,
 93. muhakkak konukluğu kaynar su
 94. ve yaslanacağı cehennemdir!
 95. Kesin gerçek budur işte!
 96. Haydi Rabbini büyük ismiyle tesbih et!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search