İnsan Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

İnsan Suresi Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. İnsan Suresi, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. İnsan Suresi’ nde başlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetler konu edilmektedir.

İnsan Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura.
 2. İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra.
 3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
 4. İnna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se’ıyren.
 5. İnnel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura
 6. Aynen yeşrebu biha ‘ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
 7. Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
 8. Ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
 9. İnnema nut’ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
 10. İnna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen kamtariyren.
 11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
 12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
 13. Muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
 14. Ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
 15. Ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
 16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
 17. Ve yuskavne fiyha ke’sen kane mizacuha zencebiylen.
 18. ‘Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
 19. Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren.
 20. Ve iza reeyte semme reeyte ne’ıymen ve mulken kebiyren.
 21. ‘Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
 22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum meşkuren.
 23. İnna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane tenziylen.
 24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı’ minhum asimen ev kefuren.
 25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
 26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
 27. İnne haulai yuhıbbunel’acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
 28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdiylen.
 29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
 30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ‘aliymen hakiymen.
 31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehum ‘azaben eliymen.

İnsan Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!
 2. Çünkü Biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık.
 3. Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!
 4. Çünkü Biz, kafirler için zincirler tomruklar, bir de çılgın ateş hazırladık!
 5. Haberiniz olsun iyiler, kalkışı kafur öten dolu bir kadehten içeceklerdir.
 6. Allah’ın kullarının içtiği bir çeşme ki güzel yollar ırak onu akıtırlar da akıtırlar.
 7. Adaklarım yerine getirirler ve şerri salgın olan günden korkarlar.
 8. Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirir.
 9. “Size sadece Allah rızası için yediriyoruz, siz. ı ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür!”
 10. “Çünkü biz Rabbimizden korkarız, bir suratsız kara günden!” (derler.)
 11. Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklık ve bir sevince erdirir.
 12. Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve ipek verir.
 13. Orada koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada ne güneş görürler, ne de şiddetli soğuk;
 14. üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri (meyveleri) de bol bol önlerine konmuştur.
 15. Gümüş kaplar ve billur küplerle çevrelerinde dolaşılır,
 16. gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
 17. Ve orada katkısı zencefil olan bir kadeh sürülür.
 18. Selsebil denilen bir çeşme.
 19. Etraflarında daima genç çocuklar dolaşır; görünce onları saçılmış inciler sanırsın.
 20. Gördüğüm zaman orada bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
 21. Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yem yeşil elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içki sunmaktadır.
 22. “İşte bu, sizin bir mükafatınızdı, çalışmanız mükafat ile karşılandı.”
 23. Gerçekten Kur’an’ı Biz sana aşama aşama indirdik.
 24. O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!
 25. Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an!
 26. Gecenin bir kısmında O’na secde et ve uzun bir gece O’nu tesbih et!
 27. Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.
 28. Onları Biz yarattık, kundaklarım da Biz bağladık. dilediğimiz vakit de kılıklarım değiştiririz.
 29. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine bir yol tutar!
 30. Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah’ tır.
 31. O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search