Nûh Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Nûh Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Nûh Suresi’ nde başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Nûh Suresi, adını konusundan almıştır.

Nûh Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. İnna erselna nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum ‘azabun eliymun.
 2. Kale ya kavmi inniy lekum neziyrun mubiynun.
 3. Enı’budullahe vettekuhu ve etiy’uni.
 4. Yağfir lekum min zunubikum ve yuahhırkum ila ecelin musemmen inne ecelellahi iza cae la yuahharu lev kuntum ta’lemune.
 5. Kale rabbi inniy de’avtu kavmiy leylen ve neharen.
 6. Felem yezidhum du’aiy illa firaren.
 7. Ve inniy kullema de’avtuhum litağfire lehum ce’alu ezabi’ahum fiy azanihim vestağşev siyabehum ve esarru vestekberustikbaren.
 8. Summe iniy de’avtuhum ciharen.
 9. Summe inniy a’lentu lehum ve esrertu lehum israren
 10. Fekultüstağfiru rabbekum innehu kane ğaffaren.
 11. Yursilissemae ‘aleykum midraren.
 12. Ve yumdidkum biemvalin ve beniyne ve yec’al lekum cennatin ve yec’al lekum enharen.
 13. Malekum la tercune lillahi vekaren.
 14. Ve kad halekakum atvaren.
 15. Elem terev keyfe halekallahu seb’a semavetin tıbakan.
 16. Ve ce’alelkamere fiyhinne nuren ve ce’aleşşemse siracen.
 17. Vallahu enbetekum minel’ardı nebaten.
 18. Summe yu’ıydukum fiyha ve yuhricukum ıhracen.
 19. Vallahu ce’alelekumul(arda bisatan.
 20. Litesluku minha subulen ficacen.
 21. Kale nuhun rabbi innehum ‘asavniy vettebe’u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasaren.
 22. Ve mekeru mekren kubbaren.
 23. Ve kalu la tezerune alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva’an ve la yeğuse ve ye’uka ve naren.
 24. Ve kad edallu kesiyren ve la tezidizzalimiyne illa dalalen.
 25. Minma hatiyatihim uğriku feudhıhu naren felem yecidu lehum min dunillahi ensaren.
 26. Ve kale nuhun rabbiy la tezer ‘alel’ardı minelkafiriyne deyyaren.
 27. İnneke in tezerhum yuodıllu ‘ıbadeke ve la yehidu illa faciren keffaren.
 28. Rabbiğfirliy ve livalideyye ve limen de hale beytiye mu’minen ve lilmu’miniyne velmu’minati ve la tezidizzalimiyne illa tebaren

Nûh Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Haberiniz olsun ki, Biz Nuh’u: “Kendilerine elim bir azap gelmeden önce kavmini uyar!” diye kavmine gönderdik.
 2. Dedi ki: “Ey kavmim, haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım!
 3. Şöyle ki, Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun ve bana itaat edin!
 4. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirti bir vakte kadar ertelesin. Kuşkusuz, Allah’ın takdir ettiği vakit gelince ertelenmez, eğer bilseydiniz!”
 5. Dedi ki: “Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim.
 6. Fakat benim çağırmam, sadece onların kaçmalarını artırdı.
 7. Ve ben, onları bağışlaman için her davet ettiğimde onlar, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.
 8. Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım.
 9. Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli söyledim.
 10. “Gelin, Rabbinizin bağışlamasını isteyin, çünkü O, bağışlaması çok bir bağışlayandır!” dedim.
 11. Bol hayır (yağmur) ile göğü üzerinize salsın.
 12. Size mallar ve oğullarla yardım etsin ve sizin için cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın.
 13. Neden siz Allah için bir vakar ummazsınız?
 14. Oysa O, sizi bu aşamaya kadar aşama aşama yaratmıştır.
 15. Görmediniz mi, Allah’ın yedi göğü nasıl uygun tabakalar halinde yarattığını?
 16. Ayı içlerinde bir ışık, güneşi de bir lamba yapmıştır.
 17. Ve Allah, yerden ot bitirir gibi, sizi yetişdirdi.
 18. Sonra sizi onda geri çevirecek ve sizi bir çıkarış daha çıkaracak!
 19. Allah, yeri sizin için bir sergi yapmıştır.
 20. Ondan (açılan) geniş geniş yollarda gidesiniz diye.
 21. Nuh dedi ki: “Ey Rabbim! biliyorsun onlar, bana isyan ettiler, malı ve çocuğu kendisine hasardan başka birşey arttırmayan kimsenin ardınca gittiler.
 22. Büyük büyük hilelere giriştiler.
 23. “Sakın ilahlarınızı bırakmayın; ne Vedd’i ne Suva’ı, ne Yağus’u, ne Yeuk’u ve ne de Nesr’i” dediler.
 24. Çoklarını şaşırttılar. Sen de zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır!”
 25. Bir çok günahları yüzünden suda boğuldular da ateşe atıldılar ve kendilerine Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.
 26. Nuh demişti ki: “Ey Rabbim, yeryüzünde (yurt sahibi) hiç bir kimse bırakma!”
 27. Çünkü Sen, onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarıyorlar ve nankör facirden başkasını doğurmuyorlar.
 28. Ey Rabbim, beni, babamı, annemi, mümin olarak evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla! Zalimlerin ise ancak helakını artır!”

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search