Kâf Suresi

 In Cüz 26, Cüzler

Kâf Suresi Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Kâf Suresi, adını başındaki “Kâf ” harfinden almıştır. Sûrede başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.

Kâf Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Kaf vel kur’anil mecid
 2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib
 3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd
 4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
 5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
 6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
 7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
 8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
 9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
 10. Ven nahle basikatil leha tal’un nedıyd
 11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
 12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
 13. Ve aduv ve fir’avnu ve ıhvanu lut
 14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
 15. E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid
 16. Ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
 17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
 18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
 19. Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd
 20. Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
 21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
 22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
 23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
 24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
 25. Mennaıl lil hayri mu’teim murib
 26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
 27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
 28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
 29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
 30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel mim mezid
 31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
 32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
 33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
 34. Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
 35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
 36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
 37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid
 38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
 39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
 40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
 41. Vestemı’yevme yunadil munadi mim mekanin karib
 42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
 43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
 44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
 45. Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani mey yehafu veıyd

Kâf Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Kaf. Şanlı Kur’an’a andolsun!
 2. Doğrusu kendilerine içlerinden korkutucu bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler dediler ki: “Bu şaşılacak şey!
 3. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit ha?! Bu, çok uzak bir dönüş!”
 4. Ancak, Biz yerin onlardan neyi (yiyip) eksilteceğini biliriz ve yanımızda içinde herşeyi muhafaza eden bir kitap vardır.
 5. Doğrusu, gerçek kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karmakarışık bir ıstırap içindeler.
 6. Artık üstlerindeki göğe bir baksalar ya, Biz onu nasıl bina etmişiz ve süslemişiz; hiç bir gediği yok.
 7. Yeryüzünü de (nasıl) uzatmışız, ona ağır baskılar oturtmuşuz ve seyrine doyulmaz her türden çiftler bitirmişiz.
 8. Hakka yüz tutan her kulun gözünü, gönlünü açmak ve ibret almasını sağlamak için.
 9. Bir de gökten mübarek bir su indirip de onunla bağlar bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz.
 10. Ve tormurcukları üstüste dizilmiş göğe doğru yükselen yüksek hurma ağaçları.
 11. Bunlar, kullara rızık olmak üzeredir. Onunla ölü bir bölgeyi de diriltmekteyiz, işte o dirilip çıkış da böyledir.
 12. Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semud da yalanladı.
 13. Ad, Firavun ve Lut’un yurttaşları da.
 14. Eyke halkı ve Tubba’ kavmi de. Bunların hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da hak oldu azabım.
 15. Ya Biz artık birinci yaratış ile yorulu mu verdik? Doğrusu, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindelerdir.
 16. Andolsun ki, insanı Biz yarattık, nefsinin onu ne ile vesveselendirdiğini biliriz ve Biz ona habl-i veridden (şah damarından) daha yakınız.
 17. İki zabıt memuru (melek), sağda ve solda oturmuş zabıt tutarlarken.
 18. Her ne söz söylerse, mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.
 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde: “İşte o senin kaçıp durduğun!” diye.
 20. Ve Sur üfrüldüğünde ki, işte o tehdit günüdür.
 21. Herkes gelecektir, yanında bir sevk memuru ve bir şahit olduğu halde.
 22. “Andolsun ki, sen bundan bir gaflet içindeydin, şimdi senden perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir.”
 23. Yanındaki diyecektir ki: “İşte bu yanımdaki hazır!
 24. “Atın atın cehenneme her inatçı nankörü!
 25. Hayra engel, haşarı, şüpheci kafiri!
 26. Ki, Allah’ın yanında başka ilah tanımıştır; haydi ikiniz atın onu şiddetli azap içine!” (der Allah).
 27. Arkadaşı: “Ey Rabbimiz onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi!” der.
 28. Buyurur ki: “Huzurumda çekişmeyin! Ben, size önceden uyarı göndermiştim.
 29. Benim katımda söz değiştirilmez ve Ben kullara zulmedici değilim.”
 30. O günki, cehenneme: “Doldun mu?” diyeceğiz. O da: “Daha ziyade (fazla) var mı?” diyecek.
 31. Cennet de takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmış olacak.
 32. İşte bu o size va’dolunan; her tevbekara, görevine riayet edene,
 33. görmediği halde Rahman’dan korkup O’na yönelen bir kalple gelen kimselere.
 34. Girin oraya selametle! Budur işte o sonsuzluk günü.
 35. Orada onlara ne dilerlerse vardır. Bizim katımızda ise fazlası vardır.
 36. Önlerinden nice nesilleri helak ettik ki, onlar bunlardan tutumca (kuvvetce) daha çetindiler ve şehirlerde kaçacak delik aradılar. Var mı bir kaçacak yer?
 37. Şüphesiz ki, bu söylenende kalbi olan ve şuurla kulak tutan kimse için uyandıracak bir ihtar vardır.
 38. Andolsun ki, Biz , o gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık, Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
 39. O halde onların laflarına karşı sabret ve Rabbini güneş doğmadan önce ve batmadan önce hamd ile tesbih et!
 40. Geceleyin de onu tesbih et, secdelerin ardından da.
 41. Ve o seslenenin yakın bir yerden bağıracağı günü dinle!
 42. Hakka çağıran o sayhayı (haykırışı) işitecekleri gün, işte o kabirlerden çıkış günüdür.
 43. Şüphesiz ki, Biz Biziz! Hem dirittiriz, hem öldürürüz ve dönüş de Bizedir.
 44. Yerin kendilerinden çatlayıp yarılacağı ve süratle koşacakları o gün. Bu ancak Bize kolay gelen bir toplamadır.
 45. Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen de onlara karşı bir zorba değilsin. Şimdi benim tehditlerimden korkacaklara bu Kur’an ile öğüt ver!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search