Cin Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Cin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir.

Cin Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
 2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden
 3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
 4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
 5. Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
 6. Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
 7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden.
 8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
 9. Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden.
 10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
 11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
 12. Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.
 13. Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
 14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
 15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
 16. Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
 17. Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden.
 18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden.
 19. Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden.
 20. Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
 21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
 22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
 23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
 24. Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden.
 25. Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden.
 26. ‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden.
 27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
 28. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.

Cin Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. De ki: “Cinlerden bir grubun (Kur’an’ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: “İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik.
 2. Doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik, Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.
 3. Doğrusu O Rabbimizin şanı çok yüksektir, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk
 4. Doğrusu bizim beyinsiz, Allah’a karşı saçma şeyler söylüyormuş.
 5. Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.
 6. Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların istilalarını artırıyorlardı.
 7. Doğrusu onlar sizin sandığınız gibi sanmışlardı ki, Allah hiç bir kimseyi asla peygamber göndermeyecek.
 8. Doğrusu biz o göğü yokladık da onu kuvvetli muhafızlar ve atılmaya hazır ateşin aleviyle doldurulmuş bulduk.
 9. Doğrusu biz dinlemek için onun bazı mevkilerinde otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen bir alev buluyor.
 10. Doğrusu biz bilmiyoruz, o yeryüzündeki kimselere bir kötülük mü arzu edilmiştir, yoksa Rableri onlara bir hayır mı dilemiştir.
 11. Doğrusu bizler: Bizlerden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Dilim dilim tarikatlar olmuşuz.
 12. Doğrusu biz anladık ki, Allah’ı yeryüzünde aciz bırakmamıza ihtimal yok, kaçmakla da O’nu asla aciz bırakamayız.
 13. Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Her kim O Rabbine iman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istila olunmak korkusu kalmaz.
 14. Ve doğrusu bizler: Bizlerden müslümanlar da var, bizlerden haksızlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.
 15. Ama haksızlar, cehenneme odun olmuşlardır!”
 16. Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık.
 17. Onları onun içinde imtihan edelim diye. Her kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse O, onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.
 18. Şüphesiz ki, mescitler hep Allah içindir, o halde Allah’ın yanında başka birine dua etmeyin!
 19. Allah’ın kulu kalkmış O’na dua ederken neredeyse onun etrafında keçeler gibi birbirlerine geçeceklerdi.
 20. De ki: “Ben ancak Rabbime dua ederim ve O’na hiçbir ortak koşmam.”
 21. De ki: “Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.
 22. De ki: “Allah’tan beni kimse kurtaramaz ve ben, O’ndan başka bir sığınacak bulamam.
 23. Ancak Allah’tan ve elçilik görevlerinden bir tebliğ yapabilirim. Her kim de Allah’a ve Rasulüne isyan ederse, muhakkak ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.
 24. Nihayet o vadolundukları şeyi gördüklerinde, artık bileceklerdir, kimmiş yardımcısı en zayıf ve sayıca en az olan!
 25. De ki: “Ben dirayetle bilmem, o size vadolunan yakın mı, yoksa Rabbim onun için bir uzun süre mi koyar?”
 26. O bütün gaybı bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık vakıf kılmaz.
 27. Seçtiği bir elçiden başka; çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler dizer.
 28. Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla ulaştırmış olduklarını, onlarda bulunan her şeyi kuşattığını ve herşeyi bir bir saymış olduğunu bilsin diye.

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search