Müzzemmil Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Müzzemmil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Müzzemmil Suresi adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.

Müzzemmil Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Ya eyyuhelmuzzemmilu.
 2. Kumilleyle illa kaliylen.
 3. Nısfehu evinkus minhu kaliylen.
 4. Ev zid ‘aleyhi ve rettililkur’ane tertiylen.
 5. İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıylen.
 6. İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kıylen.
 7. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.
 8. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.
 9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
 10. Vasbir ‘ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.
 11. Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna’meti ve mehhilhum kaliylen.
 12. İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.
 13. Ve ta’amen za ğussatin ve ‘azaben eliymen.
 14. Yevme tercuful’ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
 15. İnna erselna ileykum resulen şahiden ‘aleykum kema erselna ila fir’avne resulen.
 16. Fe’asa fir’avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.
 17. Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec’alulvildane şiyben.
 18. Essemau munfetırun bihi kane va’duhu mef’ulen.
 19. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen
 20. nne rabbeke ya’lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me’ake vallahu yukaddirulleyle vennehare ‘alime en len tuhsuhu fetabe ‘aleykum fakreu ma teyessere minelkur’ani ‘alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl’ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu ‘ındallahi huve hayren ve a’zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

Müzzemmil Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Ey o örtünen,
 2. gece kalk, pek azı hariç,
 3. yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk)
 4. veya artır (buna ilave et, yarısından ziyade kıl) ve Kur’an’ı ağır ağır, güzel güzel oku!
 5. Çünkü Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz;
 6. Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.
 7. Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır (birçok meşguliyetin vardır).
 8. Rabbinin ismini an ve herşeyden kesilerek O’na çekil (O’na bütün varlığınla yönel)
 9. O doğunun ve batının Rabbi’dir. O’ndan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O’nu vekil tut!
 10. Başkalarının sözlerine sabret ve onları güzel bir terkedişle terket
 11. Refah ve zevk sahibi o inkarcıları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!
 12. Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,
 13. boğazda kalan bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
 14. O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir!
 15. Haberiniz olsun Biz size üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik, tıpkı Firavun’a peygamber gönderdiğimiz gibi;
 16. Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!
 17. halde eğer inkar ederseniz, çocukları ak saçlı kocalara (ihtiyarlara) çevirecek olan o günde nasıl korunursunuz?
 18. Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O’nun va’di yerine getirilmiştir.
 19. İşte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar!
 20. Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, beraberinde bulunan bir grup da (böyle yapıyor). Oysa geceyi, gündüzü Allah takdir eder. Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulundu. Bundan böyle Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun; O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah’ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir; O halde o (Kur’an)dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a karz-ı hasen verin! Kendi hesabınıza hayır olarak ne (iyilik) yapıp gönderirseniz, onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız. Allah’tan bağışlanma dileyin! Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search