Müddessir Suresi

 In Cüz 29, Cüzler

Müddessir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Müddessir Suresi, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Müddessir Suresi’ nde başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

Müddessir Suresi Arapça Okunuşu (Türkçe Harflerle):

 1. Ya eyyuhelmuddessiru.
 2. Kum feenzir.
 3. Ve rabbeke fekebbir.
 4. Ve siyabeke fetahhir.
 5. Verrucze fehcur.
 6. Ve la temnun testeksiru.
 7. Ve lirabbike fasbir.
 8. Feiza nukıre fiynnakuri.
 9. Fezalike yevmeizin yevmun ‘asiyrun.
 10. ‘Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.
 11. Zernuy ve men halaktu ve hıyden.
 12. Ve ce’altu lehu malen memduden.
 13. Ve beniyne şuhuden.
 14. Ve mehhedtu lehu temhiyden.
 15. Summe yatme’u en eziyde.
 16. Kella innehu kane liayatina ‘aniyden.
 17. Seurhikuhu sa’uden.
 18. İnnehu fekkere ve kaddere.
 19. Fekutile keyfe kaddere.
 20. Summe kutile keyfe kaddere.
 21. Summe nezare.
 22. Summe ‘abese ve besere.
 23. Summe edbere vestekbere.
 24. Fekale in haza illa sıhrun yu’seru.
 25. İn haza illa kavlulbeşeri.
 26. Seusliyhi sekare.
 27. Ve ma edrake ma sekaru.
 28. La tubkıy ve la tezeru.
 29. Levvahatun lilbeşeri.
 30. ‘Aleyha tis’ate ‘aşere.
 31. Ve ma ce’alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce’alna ‘ıddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykınelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utulkitabe velmu’minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa’u ve ma ya’lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.
 32. Kella velkameri.
 33. Velleyli iz edbede.
 34. Vessubhı iza esfere.
 35. İnneha leıhdelkuberi.
 36. Neziyren lilbeşeri.
 37. Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.
 38. Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.
 39. İlla ashabelyemiyni.
 40. Fiy cennatin yetesaelune.
 41. ‘Anilmucrimiyne.
 42. Ma selekekum fiy sekare.
 43. Kalu lem neku minelmusalliyne.
 44. Ve lem neku nut’ı mulmiskiyne.
 45. Ve kunna nehudu me’alhaidıyne.
 46. Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.
 47. Hatta etanelyekıynu.
 48. Fema tenfe’uhum şefa’atuşşafi’ıyne.
 49. Fema lehum ‘anittezkireti mu’ridıyne.
 50. Keennehum humurun mustenfiretun.
 51. Ferret min kasveretin.
 52. Bel yuriydu kullumriin minhum en yu’ta suhufen muneşşereten.
 53. Kella bella yehafunel’ahırete.
 54. Kella innehu tezkiretun.
 55. Femen şae zekerehu.
 56. Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.

Müddessir Suresi Türkçe Anlamı (Meali):

 1. Ey (sarılıp) bürünen,
 2. kalk artık uyar,
 3. ve Rabbini artık büyükle,
 4. elbiseni artık temizle,
 5. pislikleri artık uzaklaştır,
 6. çoksunarak (yaptığını çok görerek) başa kakma
 7. ve Rabbin (rızası) için sabret!
 8. Çünkü o boru (Sur) bir öttürüldü mü,
 9. işte o gün çok zorlu bir gündür,
 10. kafirlere hiç kolay değildir!
 11. Bana bırak temtek olarak yarattığım o herifi,
 12. kendisine uzun boylu servet verdim,
 13. göz önünde oğulları,
 14. hem kendisine bir döşeyiş döşedim (şeref ve itibar verdim)!
 15. Sonra o daha da arttırmamın hırsı içindedir!
 16. Hayır! O Bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi.
 17. Ben onu dimdik sarpa sardıracağım…
 18. Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti.
 19. Kahrolası, nasıl ölçüp biçti!
 20. Sonra (yine) kahrolası nasıl ölçüp biçti!
 21. Sonra baktı,
 22. sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı.
 23. Sonra ardına dönüp büyüklük tasladı:
 24. “Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,
 25. insan sözünden başka birşey değildir!”
 26. Onu Sekar’a yaslayacağım.
 27. Sekar’ın ne olduğunu bilir misin?
 28. Ne bir parça kor, ne bırakır.
 29. İnsana susamış bir susuzdur,
 30. Üzerinde ondokuz (bekçi-melek) vardır.
 31. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: “Allah bununla mesela ne demek istiyor?” desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir. Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir öğüttür.
 32. Hayır, hayır! O ay’a,
 33. döndüğü an o geceye
 34. açtığı sıra o sabaha andolsun ki,
 35. Sekar muhakkak büyüklerin (belaların) biridir,
 36. İnsanları ikaz etmek için;
 37. içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri!
 38. Her nefis kazancına bağlıdır,
 39. ancak sağın adamları,
 40. Cennetlerdedir; soruşur dururlar
 41. suçlulardan
 42. “Sizi Sekar’a sokan nedir?” diye
 43. (Onlar) derler: “Biz namaz kılanlardan değildik,
 44. fakirlere yemek yedirmezdik,
 45. batakçılarla dalar giderdik
 46. ve hesap gününe yalan derdik,
 47. bize o ölüm gelinceye kadar!”
 48. Fakat o zaman şefaatçilerin şefaati fayda vermez.
 49. O öğütten yüz çevirirlerken şimdi ne mazeretleri var?
 50. Sanki ürkmüş yaban eşekleri,
 51. arslandan kaçmaktalar!
 52. Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.
 53. Hayır! Doğrusu ahiretten korkmuyorlar.
 54. Hayır, hayır! O muhakkak bir uyarıdır.
 55. Dileyen onu düşünür,
 56. Bununla beraber Allah dilemeyince, düşünmezler; koruyacak da O’dur, bağışlayacak da!

A’dan Ze’ye sureler

Bu sayfa Kuran-ı Kerim hakkında bilgi bulunduran paylaşım sitesidir. Bu surelerin ayetlerininin Türkçe meallerini okuyarak, anlamlarını daha çabuk öğrenebilirsiniz. Ayrıca sure ve ayetleri ile ilgili çeşitli bilgilere de bu sayfadan erişebilirsiniz.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search